OVSG

OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw) ondersteunt steden en gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs. 80% van de gemeenten in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk Gewest richt zelf onderwijs in voor één of meer onderwijsniveaus (basis, secundair, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en clb).

Het thema veiligheid en een gezonde schoolomgeving staat hoog op de agenda van stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen. Omdat mobiliteit en verkeersveiligheid eveneens gemeentelijke beleidsdomeinen zijn, is het mogelijk om een integraal lokaal beleid te voeren waarin onderwijs, veiligheid en gezondheid verweven zijn. Tal van initiatieven worden genomen: werken aan een zichtbaarheid van oversteekplaatsen en mijden van zwaar vervoer in de schoolomgeving, zone 30, inrichten van fiets- en schoolstraten, sensibiliseringsacties,  …

OVSG begeleidt de scholen om hun leerlingen een gezonde leer- en leefomgeving aan te bieden en een eigen, specifiek gezondheidsbeleid te ontwikkelen. De school realiseert zo een werking op maat; een werking waar aandacht kan worden geschonken aan ruime onderwijsaspecten, -ontwikkelingen, diverse educaties, vaardigheden en attitudes.