Mobiel 21

Elke dag zijn miljoenen mensen onderweg. De dagelijkse rit naar het werk, naar school of een uitstapje naar zee tijdens het weekend: elke verplaatsing heeft een ander doel. En elk van die verplaatsingen telt, want ze hebben een grote impact op mens, milieu en maatschappij. Daarom zet Mobiel 21 mensen op weg om duurzame keuzes te maken op vlak van mobiliteit.

De mobiliteits­ge­bruik­er als spilfiguur

In een samen­lev­ing met een duurzame mobiliteits­cul­tu­ur is de leefomgev­ing bereik­baar en kwaliteitsvol voor iedereen. Die nieuwe cul­tu­ur ontstaat niet zomaar, maar begint bij een veran­der­ing in menselijk gedrag. Mobiel 21 activeert daarom mensen, groepen, scholen,  bedri­jven en beleid om op een bewuste manier om te gaan met mobiliteit.

Wan­neer mensen weten welke impact hun mobiliteits­ge­drag heeft, kun­nen ze door­dachte beslissin­gen nemen. Die besliss­ing kun­nen we beïn­vloe­den. Mobiel 21 zet daarom de gebruik­er cen­traal, bij alles wat we doen. We zoeken de mensen achter de mobiliteit. Iedereen is wel eens voet­ganger, fietser, gebruik­er van open­baar ver­vo­er of auto. Mobiel 21 staat voor een mul­ti­modale aanpak.

Van onder­zoek tot actie

Mensen in beweg­ing zetten doen we door onder­zoek uit te voeren, door onze ken­nis te delen met anderen, door cam­pagnes en pro­jecten uit te werken en door bedri­jven en organ­isaties te advis­eren op vlak van maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord ondernemen.

Om een nieuwe mobiliteits­cul­tu­ur te creëren, moet je elke dag investeren. Bij Mobiel 21 zijn we voort­durend op zoek naar inno­vatieve manieren en instru­menten om mobiliteits­ge­bruik­ers te bereiken en voe­gen we nieuwe thema’s toe aan het mobiliteitsdebat.

Duurzame mobiliteit op school, zo doe je dat…

Mobiel 21 brengt leerkrachten en ouders samen met lokale overheden en andere actoren om te werken aan duurzame en veilige schoolomgevingen.

Mobiliteitsexperten, fietstrainers en leerkrachten staan bij ons klaar om scholen, ouders, leerlingen en lokale overheden te helpen bij het realiseren van duurzaam veilige woon-schoolverplaatsingen.

Een greep uit ons aanbod:

  • Samen maken we schoolstraten: Mobiel 21 loodst je door alle stappen en regelingen om een schoolstraat te organiseren. Van het samenbrengen van de trekkersgroep, het aanschaffen van de nodige materialen, de vergunningen en administratieve verplichtingen, het oproepen van vrijwilligers, het organiseren van een infoavond en de feestelijke opening van de schoolstraat. Er wordt aan alles gedacht.
  • SOS, mijn kind op de fiets: Tijdens deze verdiepende sessie gaan we samen met de ouders aan de slag rond het thema fietsen.  Deze sessie bestaan er in verschillende versies:
  • #SOS praktijk – Kinderen die al goed kunnen loopfietsen of met een driewieler rijden worden uitgedaagd de overstap te maken naar een gewone fiets. Ouders en kind moeten in deze sessie stevig samen werken en op elkaar vertrouwen. Aan het eind van deze sessie kunnen de meeste kinderen fietsen zonder dat mama of papa moet vasthouden of duwen.
  • #SOS infosessie – Hoe bewegen kinderen zich in het verkeer? Welke invloed heeft de fysieke ontwikkeling van een kind op de manier van kijken en waarnemen? In deze infosessie staan we samen met de aanwezigen stil bij de perceptie van kinderen in het verkeer. Fietsen lijkt eenvoudig, maar een klein kind ondervindt best  wel wat obstakels. Welke dat zijn en hoe kan je je kind zo veilig mogelijk door het verkeer begeleidt, zoeken we samen uit. Een interactieve workshop met veel mogelijkheid tot uitwisselen met andere ouders.
  • #SOS anderstalige ouders  – Tijdens deze sessie ontvangen we moedergroepen en praten over fietsen in onze cultuur. We vertrekken vanuit hun eigen verplaatsingsgedrag om zo over te schakelen naar fietsen. Aan de hand van beelden wordt er heel wat fietstaal aan de ouders overgedragen. Het gesprek en de taal staat centraal.
  • #SOS mama/papa kan niet fietsen  –  We gaan er van uit dat elke volwassene kan fietsen. Scholen stimuleren de kinderen om te oefenen voor een fietsexamen en om met de fiets naar school te komen. Maar wat als je dat als ouder zelf niet kan fietsen? Mobiel 21 heeft een team fietstrainers die samen met jouw school bekijkt hoe je fietslessen voor ouders kan organiseren.
  • #SOS peuterfietsfestival – Tijdens deze sessie zijn de peuters baas. Volop experimenteren is het enige wat telt. Loopfietsenparcours, voeldozen, een heel grote fiets erbij. Ontdekken is de kern van deze activiteit. Ouders zijn welkom om mee te spelen en te ontdekken.

Ontdek ons aanbod en maak van je leerlingen sterke weggebruikers!

Wij hebben zowel voor kleuter- basis- of secundair onderwijs een geschikte formule : van de speels Aya figuur die kleuters het juist verkeersgedrag leert  tot begeleiding van integrale acties zoals het schoolvervoerplan of praktijkgerichte fietsvaardigheidslessen.

info@mobiel21.be
Tel: +32(0)16 23 94 65
Uw specifieke vraag kan u ook stellen via ons online contactformulier