Samen paraat

Waarover gaat deze campagne

Schoolstraat

toelichting “1 maand testen”

Stapspots 

Is een schoolstraat voor jouw school niet mogelijk? Dan kunnen stapspots ook een oplossing bieden om de chaos tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het opzet is simpel. Er wordt gezocht naar enkele parkings in de buurt van de school. Deze parkings liggen op maximum 5 minuten wandelen van de schoolpoort. De bedoeling is dat ouders hun auto daar parkeren en hun kinderen te voet begeleiden tot aan de schoolpoort. Op die manier kan de verkeersdrukte voor de schoolpoort verlicht worden. Doorgaand verkeer is dan wel toegelaten, maar manoeuvreren en foutparkeren voor de ingang van de school wordt vermeden.

Stappenplan

Voel je wat voor een schoolstraat in jouw schoolomgeving? Blijf dan niet bij de pakken zitten. Volgend stappenplan biedt een overzicht van hoe je te werk kan gaan.

Stap 1: Start een kernteam/werkgroep

Om de slaagkansen te vergroten, is het zinvol dat de schoolstraat ondersteund wordt door verschillende betrokken partijen: het schoolteam (directie of leerkrachten), de ouders en bij voorkeur ook het oudercomité, de leerlingen, buurtbewoners, de stad of gemeente en de politie. Verzamel iedereen die graag bij het project betrokken wil zijn. Spreek een moment en plaats af om samen te zitten en te overleggen.

Probeer in het kernteam minstens vanuit deze verschillende invalshoeken iemand te betrekken.  Mocht je eerst intern binnen de school willen aftoetsen, dan kan je uiteraard pas in een tweede fase de gemeente en politie consulteren. Zij zullen een grotere bereidheid vertonen als er binnen de school al voldoende draagvlak blijkt om de schoolstraat te testen.

Stap 2: Toets de bereidheid / draagvlak

Om de slaagkansen van de schoolstraat te vergroten, is het belangrijk om zicht te hebben op het draagvlak ervoor bij de leerlingen en (groot-)ouders. Uiteindelijk moeten zij de meerwaarde van een schoolstraat inzien en de dagelijkse routine aanpassen. Daarnaast zal het ook nodig zijn een aantal mensen te betrekken die praktisch willen meewerken tijdens de testperiode. Dit kan gaan van het afsluiten en heropenen van de straat, de communicatie of de uitvoering van andere taken.

Hoe zorg je voor Draagvlak ?
Door rechtstreeks met mensen te praten, zullen zij sneller bereid zijn om het proefproject een kans te geven. Een promotie-moment aan de schoolpoort is dus een goed idee. Je kan dit doen met een ‘promotiestand’ waar je de nodige informatie beschikbaar stelt. Wees enthousiast en overtuigend!
Omdat niet iedereen aan de schoolpoort passeert, kan je via mail of brief bijkomende ouders en grootouders bereiken. Dit is vooral belangrijk aan basisscholen. Je kan hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief. (LINK)
Daarnaast is het belangrijk om ook de leerlingen zelf te overtuigen van de meerwaarde van de schoolstraat. Hen kan je bereiken via de klas op voorwaarde dat ook de leerkrachten mee zijn in het verhaal. Door leerlingen actief te betrekken, worden zij de beste ambassadeurs voor de campagne.

Ondersteuning
Een autovrije schoolpoort biedt heel wat meerwaarden, maar het vergt ook een zekere en continue inzet om de nadar elke schooldag telkens weer te plaatsen en terug aan de kant te zetten, zowel ‘s morgens als ‘s avonds. Die vrijwilliger is best ook mondig om ongedurige bestuurders kordaat te woord te staan en over de schoolstraat te informeren.
Het is dus wenselijk dat één of meer vrijwilligers bereid gevonden worden om hierbij te helpen. Tijdens het zoeken naar draagvlak, kan je meten ook polsen naar de bereidwilligheid om te helpen. Een grote pool vrijwilligers zal het initiatief meer slagkracht geven. Bovendien wordt het schoolteam niet met extra taken belast.

Eenmaal je vrijwilligers gevonden hebt, is het belangrijk hen goed te informeren en begeleiden zodat zij hun taak optimaal kunnen uitvoeren. 

Stap 3: Aanvraag Gemeente

Wanneer je merkt dat het draagvlak binnen de school voldoende groot is, kan je een aanvraag indienen bij je stad/gemeente. Op de website zie je in het overzicht of jouw gemeente haar steun aan het project reeds heeft uitgesproken. Is dit niet het geval, dan kan je contact opnemen Sommige steden en gemeenten bieden hiervoor een online formulier aan, maar je kan ook een afspraak maken om je voorstel op tafel te leggen. Zorg eventueel voor een plan van aanpak en ga al eens op zoek naar mogelijke alternatieve parkeerplekken.

Stap 4: draagvlak

Creëer een breed draagvlak in de lokale gemeenschap. Zorg ervoor dat het gemeentebestuur, de lokale politie, brandweer, buurtbewoners, handelaars, … op de hoogte zijn en achter het project staan. Informeer (groot)ouders. De veiligheid, gezondheid, … van hun (klein)kinderen ligt hen nauw aan het hart en maak hen warm voor het project. Toch zijn er die moeilijker te overtuigen zijn. Via hun kinderen kan je ook ouders bereiken. Betrek hen erbij.

Stap 5: Communicatie

Kreeg je groen licht van de stad/gemeente? Dan kan je beginnen aan het communicatietraject.

De stad/gemeente licht instanties als de politie, brandweer, afvalophaalmaatschappij en De Lijn in. Indien nodig kunnen zij overleggen over andere ophaalroutes, …

De trekkersgroep wil zoveel mogelijk mensen meekrijgen in het project. Daarom is het belangrijk om alle betrokken partijen op de hoogte te brengen. Zo valt niemand achteraf uit de lucht en vermijd je zoveel mogelijk weerstand. Een geslaagd project is gestoeld op goede communicatie en overleg. 

Wie moet je allemaal op de hoogte brengen?

  • ouders, kinderen;
  • grootouders;
  • buurtbewoners;
  • leveranciers;
  • handelaars;
  • lokale pers.

Hoe kan je mensen bereiken?

Brief: Stel een algemene brief op die je kan meegeven aan alle ouders en die je in de brievenbus van de bewoners kan steken. Nodig iedereen via deze weg uit voor de infoavond.

Infoavond: Organiseer een infoavond voor alle betrokkenen (schoolpersoneel, buurtbewoners, ouders, oudercomité, gemeentediensten, …). Leg uit wat een schoolstraat inhoudt en wanneer je eraan wil beginnen. Vertel ook dat de schoolstraat eerst getest en daarna geëvalueerd zal worden, alvorens definitief te worden ingevoerd. Het uitgangspunt is dat de veiligheid van kinderen centraal staat.

Website, Nieuwsbrief: Gebruik de website, de nieuwsbrief, sociale media en andere kanalen van de school en de stad/gemeente. Zo kan je gemakkelijk alle betrokkenen bereiken. Ook mensen uit de ruimere omgeving worden op die manier op de hoogte gebracht. Deel ook alle praktische informatie, zoals start- en einddatum van de proefperiode en de exacte tijdstippen van afsluiting.

Handelaars: Licht handelaars in de straat persoonlijk in over het project.

Leveranciers: Informeer leveranciers van de school over de tijdstippen van afsluiting.

Busdiensten: Stem het project af op de busdiensten voor turn- en zwemlessen of schooluitstappen.

Knutselproject: De schoolstraat is er in de eerste plaats voor de kinderen. Het is dan ook belangrijk om hen bij het project te betrekken. Hoe zien zij de schoolstraat? Wat zou voor hen een ideale schoolomgeving zijn?

Evaluatie & resultaten: Aan het einde van de proefperiode maak je een evaluatie van het project. Organiseer eventueel een tweede infoavond om de resultaten bekend te maken.

Stap 6: Proefperiode

De schoolstraat wordt best eerst uitgetest tijdens een proefperiode. De proefperiode duurt één maand. 

Wanneer? Aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur. Aanvang telkens een kwartier voor het openen van de schoolpoort.

Hoe? Sluit de straat af met een nadarhek. Het hek moet voorzien zijn van verkeersbord C3, onderborden Uitgezonderd fietsers en Uitgezonderd nuts- en hulpdiensten en een bord met de vermelding van de uren van afsluiting. Plaats het hek rechts van de rijbaan zodat uitrijdend verkeer mogelijk blijft.

Wie? Stel enkele vrijwilligers aan als toezichthouder. Dit kunnen ouders zijn, maar ook leerkrachten, buren, grootouders of andere vrijwilligers. De toezichthouder plaatst het hek en neemt het achteraf weer weg. Hij/zij kan best bij het hek blijven staan om uitleg te geven en om ervoor te zorgen dat de beperkte toegang wordt nageleefd. Tijdens de eerste dagen van de schoolstraat kan je eventueel om extra steun van de politie vragen.

Communicatie: Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is en dat iedereen weet waar de alternatieve parkeerplaatsen of stapspots zijn. Aanbevolen wandel- en fietsroutes naar school zijn in kaart gebracht en gecommuniceerd aan de ouders. TIP! Scholen en gemeenten die een schoolroutekaart hebben of binnenkort ontwikkelen, kunnen deze stapspots alvast mee opnemen en aanduiden op de kaart.

Plechtige opening Start de proefperiode met een feestelijke opening van de schoolstraat. Nodig alle ouders, buurtbewoners en betrokkenen uit. Ook de pers kan hierbij aanwezig zijn. Een speech van de werkgroep is hier op zijn plaats en de aanwezigheid van burgemeester of schepenen kan overtuigend zijn. Daarnaast kan je verschillende activiteiten organiseren, zoals een zangstonde met de kinderen, een hapje en (appelsap)sapje, gekkefietsenparcours, … 

Stap 7: Evaluatie 

Op het einde van de proefperiode is het tijd voor de evaluatie. Via online en papieren enquête?

De resultaten van de evaluatie zijn doorslaggevend voor het voortbestaan van het project. Als de resultaten overwegend positief zijn en er geen onoplosbare problemen zijn, kan de laatste fase van start gaan. 

Stap 8: definitieve uitvoering

Uit de evaluatie zal blijken of de schoolstraat kan blijven bestaan en of er al dan niet aanpassingen moeten gebeuren. Het is belangrijk om alle suggesties en opmerkingen van de betrokkenen in acht te nemen. Als de schoolstraat ook na het proefproject blijft bestaan, kan het nuttig zijn een handigere oplossing te vinden voor het afsluiten van de straat. Inspiratie hiervoor vind je terug bij de voorbeelden.